کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَتّی 27:65 هزارۀ نو (NMV)

پیلاتُس پاسخ داد: «شما خود نگهبانان دارید. بروید و آن را چنانکه صلاح می‌دانید، حفاظت کنید.»

خوانده شده فصل کامل مَتّی 27

نمایش آیه مَتّی 27:65 زمینه