کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَتّی 22:40 هزارۀ نو (NMV)

تمامی شریعت موسی و نوشته‌های پیامبران بر این دو حکم استوار است.»

خوانده شده فصل کامل مَتّی 22

نمایش آیه مَتّی 22:40 زمینه