کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَتّی 18:20 هزارۀ نو (NMV)

زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم.»

خوانده شده فصل کامل مَتّی 18

نمایش آیه مَتّی 18:20 زمینه