کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَتّی 18:14 هزارۀ نو (NMV)

به همین‌سان، ارادۀ پدر شما که در آسمان است این نیست که حتی یکی از این کوچکان از دست برود.

خوانده شده فصل کامل مَتّی 18

نمایش آیه مَتّی 18:14 زمینه