کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَتّی 1:4 هزارۀ نو (NMV)

رام، عَمّیناداب را آورد،عَمّیناداب، نَحشون را،و نَحشون، سَلمون را.

خوانده شده فصل کامل مَتّی 1

نمایش آیه مَتّی 1:4 زمینه