کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 8:11 هزارۀ نو (NMV)

«معنی مَثَل این است: بذر، کلام خداست.

خوانده شده فصل کامل لوقا 8

نمایش آیه لوقا 8:11 زمینه