کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 23:9 هزارۀ نو (NMV)

پس پرسشهای بسیار از عیسی کرد، امّا عیسی پاسخی به او نداد.

خوانده شده فصل کامل لوقا 23

نمایش آیه لوقا 23:9 زمینه