کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 23:32 هزارۀ نو (NMV)

دو مرد دیگر را نیز که هر دو جنایتکار بودند، می‌بردند تا با او بکشند.

خوانده شده فصل کامل لوقا 23

نمایش آیه لوقا 23:32 زمینه