کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 22:40 هزارۀ نو (NMV)

چون به آن مکان رسیدند، به ایشان گفت: «دعا کنید تا در آزمایش نیفتید.»

خوانده شده فصل کامل لوقا 22

نمایش آیه لوقا 22:40 زمینه