کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 19:32 هزارۀ نو (NMV)

فرستادگان رفتند و همه چیز را چنان یافتند که عیسی گفته بود.

خوانده شده فصل کامل لوقا 19

نمایش آیه لوقا 19:32 زمینه