کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیپیان 4:16 هزارۀ نو (NMV)

زیرا حتی زمانی که در تَسالونیکی بودم، چند بار برای رفع احتیاجاتم فرستادید.

خوانده شده فصل کامل فیلیپیان 4

نمایش آیه فیلیپیان 4:16 زمینه