کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیپیان 3:10 هزارۀ نو (NMV)

می‌خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهای او سهیم شده، با مرگش همشکل گردم،

خوانده شده فصل کامل فیلیپیان 3

نمایش آیه فیلیپیان 3:10 زمینه