کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیپیان 2:8 هزارۀ نو (NMV)

و چون در سیمای بشری یافت شدخود را خوار ساختو تا به مرگ،حتی مرگ بر صلیبمطیع گردید.

خوانده شده فصل کامل فیلیپیان 2

نمایش آیه فیلیپیان 2:8 زمینه