کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیپیان 2:11 هزارۀ نو (NMV)

و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ ’خداوند‘ است،برای جلال خدای پدر.

خوانده شده فصل کامل فیلیپیان 2

نمایش آیه فیلیپیان 2:11 زمینه