فصول

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیپیان 2 هزارۀ نو (NMV)

سرمشق گرفتن از فروتنی مسیح

1. پس اگر در مسیح دلگرمید، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست، اگر در روحْ رفاقت دارید، و اگر از رحم و شفقت برخوردارید،

2. بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت‌نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشید.

3. هیچ کاری را از سَرِ جاه‌طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.

4. هیچ‌یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیندیشد.

5. همان طرز فکر را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت:

6. او که همذات با خدا بود،از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست،

7. بلکه خود را خالی کردو ذات غلام پذیرفته،به شباهت آدمیان درآمد.

8. و چون در سیمای بشری یافت شدخود را خوار ساختو تا به مرگ،حتی مرگ بر صلیبمطیع گردید.

9. پس خدا نیز او را به‌غایت سرافراز کردو نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید،

10. تا به نام عیسی هر زانویی خم شود،در آسمان، بر زمین و در زیر زمین،

11. و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ ’خداوند‘ است،برای جلال خدای پدر.

درخشان همچون ستارگان

12. پس ای عزیزان، همان‌گونه که همیشه مطیع بوده‌اید، نه تنها در حضور من، بلکه اکنون بسی بیشتر حتی در غیابم، نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید؛

13. زیرا خداست که با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش می‌سازد، در شما پدید می‌آورد.

14. هر کاری را بدون غرغر و مجادله انجام دهید،

15. تا بی‌پیرایه و بی‌آلایش، و فرزندان بی‌عیب خدا باشید، در بین نسلی کج‌رو و منحرف که در میانشان همچون ستارگانْ در این جهان می‌درخشید،

16. همچنان که کلام حیات را استوار نگاه داشته‌اید. در این صورت، می‌توانم در روز مسیح مباهات کنم که بیهوده ندویده و عبث محنت نکشیده‌ام.

17. امّا حتی اگر چون هدیه‌ای ریختنی، بر قربانی و خدمت ایمانتان ریخته شوم، خوشحالم و با همۀ شما شادی می‌کنم.

18. و شما نیز باید همین‌گونه خوشحال باشید و با من شادی کنید.

تیموتائوس و اِپافْرودیتوس

19. در خداوندْ عیسی امید دارم تیموتائوس را به‌زودی نزد شما بفرستم تا با آگاهی از احوالتان دل‌شاد گردم.

20. زیرا کسی دیگر را همدل ندارم که خالصانه به فکرتان باشد.

21. چرا که همه در پی نفع خویشند، نه امور عیسی مسیح.

22. امّا شما می‌دانید که تیموتائوس آزمایش خود را پس داده، زیرا با من، همچون پسری با پدر خود، در کار انجیل خدمت کرده است.

23. پس امیدوارم به محض روشن شدن تکلیفم، او را نزد شما بفرستم؛

24. و در خداوند اطمینان دارم که خود نیز به‌زودی خواهم آمد.

25. افزون بر این، لازم می‌دانم اِپافْرودیتوس را نزد شما باز پس فرستم، او را که از یک سو برادر، همکار و همرزم من است، و از سوی دیگر، فرستادۀ شما برای رسیدگی به نیازهای من.

26. زیرا مشتاق دیدار همۀ شماست و از بابت اینکه شنیدید بیمار شده بود، غمگین است.

27. براستی که بیمار و حتی در آستانۀ مرگ بود. امّا خدا بر او رحم کرد، و نه تنها بر او، بلکه بر من نیز، تا غمی بر غمهایم افزوده نشود.

28. پس می‌خواهم او را هر چه زودتر بفرستم، تا دیگر بار با دیدنش شادمان شوید و از غم من نیز کاسته شود.

29. در خداوند، او را با شادی تمام بپذیرید و چنین کسان را گرامی بدارید،

30. زیرا در راه خدمت به مسیح تا سرحدّ مرگ پیش رفت و برای جبران کاستی خدمت شما به من، جان خود را به خطر انداخت.