کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیپیان 1:12 هزارۀ نو (NMV)

ای برادران، می‌خواهم بدانید که آنچه بر من گذشت، در عمل به پیشرفت انجیل انجامید،

خوانده شده فصل کامل فیلیپیان 1

نمایش آیه فیلیپیان 1:12 زمینه