کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیپیان 1:11 هزارۀ نو (NMV)

و آکنده از ثمرات پارسایی باشید که به واسطۀ عیسی مسیح به بار می‌آید و به تجلیل و سپاس خدا می‌انجامد.

خوانده شده فصل کامل فیلیپیان 1

نمایش آیه فیلیپیان 1:11 زمینه