کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون 1:22 هزارۀ نو (NMV)

در ضمن، اتاقی نیز برایم مهیا کن، زیرا امید دارم به سبب دعاهایتان به شما بخشیده شوم.

خوانده شده فصل کامل فیلیمون 1

نمایش آیه فیلیمون 1:22 زمینه