کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون 1:21 هزارۀ نو (NMV)

این را می‌نویسم چون از اطاعت تو اطمینان دارم و می‌دانم حتی بیش از آنچه می‌گویم، خواهی کرد.

خوانده شده فصل کامل فیلیمون 1

نمایش آیه فیلیمون 1:21 زمینه