کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون 1:19 هزارۀ نو (NMV)

من، پولس، به دست خود می‌نویسم که آن را جبران خواهم کرد - البته نیازی نمی‌بینم بگویم که تو جان خود را نیز به من مدیونی.

خوانده شده فصل کامل فیلیمون 1

نمایش آیه فیلیمون 1:19 زمینه