کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون 1:14 هزارۀ نو (NMV)

امّا نخواستم کاری بدون موافقت تو کرده باشم، تا احسانت از روی میل باشد، نه به اجبار.

خوانده شده فصل کامل فیلیمون 1

نمایش آیه فیلیمون 1:14 زمینه