کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون 1:10 هزارۀ نو (NMV)

دربارۀ پسرم اونِسیموس که در بندْ او را پدر شده‌ام، استدعایی از تو دارم.

خوانده شده فصل کامل فیلیمون 1

نمایش آیه فیلیمون 1:10 زمینه