کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون 1:1 هزارۀ نو (NMV)

از پولس، زندانی مسیحْ عیسی، و تیموتائوس، برادر ما،به دوست عزیز و همکار ما فیلیمون،

خوانده شده فصل کامل فیلیمون 1

نمایش آیه فیلیمون 1:1 زمینه