کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون هزارۀ نو (NMV)

فصول

  1. 1