کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غلاطیان 6:5 هزارۀ نو (NMV)

زیرا هر کس بار خود را خواهد بُرد.

خوانده شده فصل کامل غلاطیان 6

نمایش آیه غلاطیان 6:5 زمینه