کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غلاطیان 5:5 هزارۀ نو (NMV)

زیرا در روح و از راه ایمان است که ما مشتاقانه انتظار آن پارسایی را می‌کشیم که در امیدش به سر می‌بریم.

خوانده شده فصل کامل غلاطیان 5

نمایش آیه غلاطیان 5:5 زمینه