کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غلاطیان 5:12 هزارۀ نو (NMV)

و امّا در خصوص آنان که شما را مشوش می‌سازند، کاش‌که کار را تمام می‌کردند و خود را یکباره از مردی می‌انداختند!

خوانده شده فصل کامل غلاطیان 5

نمایش آیه غلاطیان 5:12 زمینه