کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غلاطیان 2:5 هزارۀ نو (NMV)

ولی ما دمی هم تسلیم آنها نشدیم تا حقیقت انجیل نزد شما محفوظ بماند.

خوانده شده فصل کامل غلاطیان 2

نمایش آیه غلاطیان 2:5 زمینه