کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غلاطیان 1:2 هزارۀ نو (NMV)

و نیز از همۀ برادرانی که با منند،به کلیساهای غَلاطیه:

خوانده شده فصل کامل غلاطیان 1

نمایش آیه غلاطیان 1:2 زمینه