کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 8:2 هزارۀ نو (NMV)

و خدمتگزار مکان اقدس یعنی آن خیمۀ حقیقی است که خداوند بر پا کرده، نه انسان.

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 8

نمایش آیه عبرانیان 8:2 زمینه