کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 5:10 هزارۀ نو (NMV)

و از جانب خدا تعیین شد تا کاهن اعظم باشد، از مرتبۀ مِلْکیصِدِق.

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 5

نمایش آیه عبرانیان 5:10 زمینه