کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 4:13 هزارۀ نو (NMV)

هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست، عریان و آشکار است.

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 4

نمایش آیه عبرانیان 4:13 زمینه