کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 13:8 هزارۀ نو (NMV)

عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است.

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 13

نمایش آیه عبرانیان 13:8 زمینه