کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 13:6 هزارۀ نو (NMV)

پس با اطمینان می‌گوییم:«خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید.انسان به من چه تواند کرد؟»

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 13

نمایش آیه عبرانیان 13:6 زمینه