کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 13:19 هزارۀ نو (NMV)

بخصوص از شما استدعا دارم دعا کنید که بتوانم هر چه زودتر نزدتان بازگردم.

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 13

نمایش آیه عبرانیان 13:19 زمینه