کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 13:15 هزارۀ نو (NMV)

پس بیایید به واسطۀ عیسی قربانیِ سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی، همان ثمرۀ لبهایی است که به نام او معترفند.

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 13

نمایش آیه عبرانیان 13:15 زمینه