کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 11:39 هزارۀ نو (NMV)

اینان همه به سبب ایمانشان به نیکویی یاد شدند. با این حال، هیچ‌یک آنچه را که بدیشان وعده داده شده بود، نیافتند.

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 11

نمایش آیه عبرانیان 11:39 زمینه