کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 9:3 هزارۀ نو (NMV)

زیرا آرزو می‌داشتم خود در راه برادرانم، یعنی آنان که همنژاد مَنَند، ملعون شوم و از مسیح محروم گردم.

خوانده شده فصل کامل رومیان 9

نمایش آیه رومیان 9:3 زمینه