کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 8:20 هزارۀ نو (NMV)

زیرا خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود، بلکه به ارادۀ او که آن را تسلیم کرد، با این امید که

خوانده شده فصل کامل رومیان 8

نمایش آیه رومیان 8:20 زمینه