کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 7:2 هزارۀ نو (NMV)

برای مثال، بنا بر شریعت، زن شوهردار تا زمان زنده بودن شوهرش، به او بسته است. امّا اگر شوهر بمیرد، زن از قید تعهد شرعی به وی آزاد می‌شود.

خوانده شده فصل کامل رومیان 7

نمایش آیه رومیان 7:2 زمینه