کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 6:17 هزارۀ نو (NMV)

امّا خدا را شکر که هرچند پیشتر بندگان گناه بودید، لیکن به تمامی دل مطیع آن تعلیم گشتید که بدان سپرده شدید.

خوانده شده فصل کامل رومیان 6

نمایش آیه رومیان 6:17 زمینه