کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 6:1 هزارۀ نو (NMV)

پس چه گوییم؟ آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟

خوانده شده فصل کامل رومیان 6

نمایش آیه رومیان 6:1 زمینه