کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 5:2 هزارۀ نو (NMV)

ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته‌ایم که اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می‌کنیم.

خوانده شده فصل کامل رومیان 5

نمایش آیه رومیان 5:2 زمینه