کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 16:23 هزارۀ نو (NMV)

گایوس که مهمان‌نوازیِ او شامل حال من و تمامی اعضای کلیسای اینجا شده است، برای شما سلام می‌فرستد.اِراستوس که خزانه‌دار شهر است، و برادر ما کوآرتوس برای شما سلام دارند.

خوانده شده فصل کامل رومیان 16

نمایش آیه رومیان 16:23 زمینه