کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 11:23 هزارۀ نو (NMV)

و اگر آنها نیز در بی‌ایمانی ادامه ندهند، باز پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است آنها را بار دیگر پیوند بزند.

خوانده شده فصل کامل رومیان 11

نمایش آیه رومیان 11:23 زمینه