کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 11:12 هزارۀ نو (NMV)

امّا اگر نافرمانی آنها باعث غنای جهان گشت و شکستشان باعث غنای غیریهودیان، کامل شدن تعدادشان چه نتایج بس عظیمتری در پی خواهد داشت؟

خوانده شده فصل کامل رومیان 11

نمایش آیه رومیان 11:12 زمینه