کتاب عهد عتیق

عهد جدید

رومیان 1:26 هزارۀ نو (NMV)

پس خدا نیز ایشان را در شهواتی شرم‌آور به حال خود واگذاشت. حتی زنانشان، روابط طبیعی را با روابط غیرطبیعی معاوضه کردند.

خوانده شده فصل کامل رومیان 1

نمایش آیه رومیان 1:26 زمینه