کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تیتوس 3:11 هزارۀ نو (NMV)

چرا که می‌دانی چنین شخص منحرف است و گناهکار، و خودْ عامل محکومیت خویش.

خوانده شده فصل کامل تیتوس 3

نمایش آیه تیتوس 3:11 زمینه