کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تیتوس 1:16 هزارۀ نو (NMV)

مدّعی خداشناسی‌اند، امّا با کردارشان او را انکار می‌کنند. نفرت‌انگیزند و نافرمان، و نامناسب برای هر کار نیکو.

خوانده شده فصل کامل تیتوس 1

نمایش آیه تیتوس 1:16 زمینه