کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اَفِسسیان 5:30 هزارۀ نو (NMV)

زیرا اعضای بدن اوییم.

خوانده شده فصل کامل اَفِسسیان 5

نمایش آیه اَفِسسیان 5:30 زمینه